Phần mềm miễn phí tải về, hơn 150,000 tải phần mềm miễn phí


SIMATIC S7-200/300/400 MPI ActiveX 1.0.1

Đây là điều khiển ActiveX cho Siemens AG Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao thức, hỗ trợ S7-200/300/400.

SIMATIC S7-200/300/400 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ActiveX

  • Phiên bản :1.0.1
  • Ngày đăng :11/11/2011 6:29:48 PM
  • Giấy phép :Shareware
  • Giá :$479
  • Tổng số lượt tải :81
  • Lần tuần tải :1
  • Hệ điều hành :Windows Vista/XP/2000

Nhà xuất bản Mô tả (Show Original)

SIMATIC S7-200/300/400 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ActiveX Chung đặc điểm kỹ thuật cho ActiveX Control - hỗ trợ của Windows 2000/Windows XP / Windows Vista mà phải có các môi trường thời gian chạy VB6 - Hỗ trợ hầu hết các phát triển môi trường hỗ trợ thiết kế ActiveX hoặc OLE (trực quan cơ bản / trực quan C + + / C # / VB.NET / VBA / C + + Builder / Delphi và như vậy) - Hỗ trợ đọc và ghi Bit, Word, Long, Float, Double Ascii Char String, Wide char string.Feature - Có khả năng kết nối lên đến 31 PLC thông qua một cổng com - Hỗ trợ S7-200/300 / 400 CPU, có thể kết nối cả hai S7-200, S7-300 và S7-400 PLC tất cả cùng nhau. - Thời gian chạy miễn phí.

Bản Tuyên Bố

Please be aware that downloadbee do not supply any crack, patches, serial numbers or keygen for SIMATIC S7-200/300/400 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ActiveX ,and please consult directly with program authors for any problem with SIMATIC S7-200/300/400 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ActiveX .